2018_0309_11.jpg
Karolina Ruta-Korytowska

Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu

Wydanie I
Poznań 2018

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-62-1
ss. 280


Książka jest próbą charakterystyki sprawności pisania i czytania ze zrozumieniem wśród studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność słuchową. Omawiane w monografii problemy dotyczą osób, które nie słyszą od urodzenia lub utraciły słuch we wczesnym dzieciństwie. Praca ta jest próbą określenia stopnia opanowania tych dwóch sprawności w porównaniu ze studentami pełnosprawnymi. Dlatego badania przeprowadzone zostały także w dwóch grupach kontrolnych, z których jedną stanowili słyszący studenci filologii polskiej, a drugą cudzoziemcy uczący się języka polskiego jako obcego.

(Ze wstępu)

Nakład wyczerpany