2018_0306_08.jpg
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Studia nad polskimi nazwami ryb (na podstawie danych słownikowych)

Wydanie I
Poznań 2018

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-63-8
ss. 346


Wobec faktu, iż ryby stanowią najliczniejszą grupę kręgowców, w dodatku o dużym znaczeniu gospodarczym, zaskakuje ich pominięcie w dotychczasowych badaniach nad słownictwem języka polskiego. Tym bardziej że tematyka animalistyczna jest chętnie i często podejmowana przez językoznawców, co potwierdza obfitość prac z tego zakresu. Ze względu na zastosowaną w nich metodologię badawczą, można je podzielić na trzy podstawowe grupy. [...]

WyraŸna luka, powstała na skutek pominięcia w dotychczasowych badaniach leksykologicznych polskich nazw ryb, wskazuje z kolei na potrzebę zajęcia się tą problematyką. Językowe informacje na temat tych zwierząt są bowiem zwykle rozproszone i bardzo wybiórcze. Zdaje się również, że częściej niż samymi nazwami ryb językoznawcy zajmowali się charakterystycznym dla ich miłośników językiem. Może zatem wbrew popularnemu przysłowiu Dzieci i ryby głosu nie mają nadszedł wreszcie czas, aby – przynajmniej na płaszczyŸnie lingwistycznej – oddać głos właśnie tym ostatnim.

Wobec braku monograficznego opracowania nazw ryb, z tym większym zainteresowaniem należy się przyjrzeć nielicznym głosom językoznawców w zakresie tego problemu.

(Ze wstępu)

Nakład wyczerpany